4 STEPS FROM 0 TO 1
การปั้นมือใหม่เริ่มจาก 0 ไป 1

1.การคัดเลือกผ่านช่องทางหลากหลาย

การสรรหาจากมหาวิทยาลัย (Campus Recruitment) ค้นหาดาวเด่นในภาควิชาต่างๆ

3.การฝึกอบรมอย่างรวดเร็ว

การคัดเลือกครั้งที่สอง
การสังเกตุลักษณะนิสัย

2.การสัมภาษณ์ออนไลน์ การมอบหมายงาน

การแนะนำตัวเอง และแสดงความสามารถพิเศษ

4.การเข้าร่วมทีมเพื่อฝึกงาน 3 เดือน

เรียนรู้การดำเนินงาน และฝึกการทำงานเป็นทีม